ПРИЯТЕЛИ НА АНТРОПОСОФИЯТА - ЕЗОТЕРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Ex Deo nascimur. In Christo morimur. Per Spiritum Sanctum reviviscimus!
Дата и час: Вто Фев 19, 2019 12:10 pm

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
Непрочетено мнениеПубликувано на: Пет Фев 08, 2013 9:31 pm 
Offline
Аватар

Регистриран на: Пон Ное 07, 2011 12:35 pm
Мнения: 1613
ГА 208, Рудолф Щайнер:

Както раз­ли­ча­ва­ме два ви­да воля, вът­реш­на­та спя­ща во­ля и външ­на­та буд­на воля, та­ка раз­ли­ча­ва­ме и два ви­да чувства. От ед­на стра­на има­ме те­зи чувства, ко­ито на­пи­рат от спя­ща­та воля, от със­то­яни­ето на дълбокия, лишен от об­ра­зи и спо­ме­ни чо­веш­ки сън. Тези чув­с­т­ва са пре­дим­но антипатични; в та­зи об­ласт чо­век раз­ви­ва сво­ите антипатии. От дру­га стра­на буд­на­та воля, ко­ято ни ръ­ко­во­ди и на­соч­ва във външ­ния свят, е по ня­ка­къв на­чин свързана, на­й-об­що казано, с чув­с­т­ва­та на симпатия; тук чо­век сти­га до оне­зи чув­с­т­ве­ни изживявания, които му да­ват топ­ло­то усе­ща­не за симпатия. И ако се запитаме: „Къде се ра­зиг­ра­ва впро­чем на­ши­ят ду­ше­вен живот?" - от­го­во­рът мо­же да се обоб­щи по след­ния начин: той се ра­зиг­ра­ва в съ­но­по­доб­ни­те изживявания, ко­ито по­лу­ча­ва­ме от чувствата, из­ра­зя­ва­щи се в сим­па­тии и антипатии, ко­ито ни из­ди­гат до красотата, про­из­ве­де­нията на из­кус­т­во­то и чу­де­са­та на природата, вклю­чи­тел­но и в оне­зи сим­па­тии и ан­ти­па­тии - ве­че по­-с­ко­ро в би­оло­ги­чен сми­съл - чрез ко­ито сти­га­ме до удо­вол­с­т­ве­ни­те и не­удо­вол­с­т­ве­ни вкусови, ми­рис­ни и т.н. усе­щания. Откровенията на во­ля­та се ма­ни­фес­ти­рат в би­оло­ги­чес­ки­те процеси, а от­к­ро­ве­ни­ята на чув­с­т­ва­та - в ду­шевни­те про­це­си на чо­веш­ко­то същество.

Ако раз­г­ле­да­ме и про­учим ду­шев­ния жи­вот от та­зи глед­на точка, ние ще стиг­нем до из­к­лю­чи­тел­но ин­те­рес­ни резултати. Ние ще установим, че буд­нос­т­та ни приб­ли­жа­ва до чув­с­т­ва­та на симпатия, до­ка­то не­съз­на­тел­ни­те със­то­яния ни приб­ли­жа­ват до на­ши­те антипатии. Антипатиите из­с­ка­чат от спя­ща­та воля. Помъчете се да си пред­с­та­ви­те те­зи не­ща така, ся­каш на­ши­те сим­па­тии са раз­по­ло­же­ни на повърхността, а отдолу, от ше­мет­ни­те дъл­бо­чи­ни на несъзнаваното, на­пи­рат антипатиите. Антипатиите но­сят в се­бе си си­ла­та на отблъскване. Благода­ре­ние на ан­ти­па­ти­ите ние от­да­ле­ча­ва­ме и дис­тан­ци­ра­ме све­та от са­ми­те нас, пос­ти­га­ме един­с­т­во и не­за­ви­симост. Вътрешно на­рас­тва­щи­те ан­ти­па­тии са глав­на­та пред­пос­тав­ка за раз­ви­ти­ето на чо­веш­кия егоизъм. Колкото по­-­его­ис­ти­чен е един човек, тол­ко­ва по­-под­чер­та­ни са не­го­ви­те антипатии. Той ис­ка да из­г­ра­ди от се­бе си ед­но не­за­ви­си­мо цяло. Той ис­ка да със­ре­до­то­чи всич­ки усе­ща­ния в са­мия се­бе си.

Обикновено ние не за­бе­ляз­ва­ме как в на­шия ду­ше­вен жи­вот ста­ва ед­но сли­ва­не и вза­имоп­ро­ник­ва­не на симпа­тии и антипатии. Обаче в ня­кои аб­нор­м­ни състояния, т.е. ко­га­то е аб­нор­м­на връз­ка­та ни с външ­ния свят, тези вза­имоп­ро­ник­ва­щи се си­ли на сим­па­тия и ан­ти­па­тия ста­ват очевидни. В то­зи слу­чай има не­що не­ред­но в на­ша­та защита, в ця­ло­то „антипатизиране", ко­ето чо­век раз­ви­ва на­й-­ве­че по вре­ме на сън. Нека да си при­помним оно­ва чув­с­т­во на задушаване, ко­ето на­й-­чес­то сму­ща­ва на­шия сън. В ду­ше­вен сми­съл то­ва чув­с­т­во на за­душа­ва­не се из­жи­вя­ва от чо­ве­ка ка­то не­дос­та­тъч­на защита, ка­то не­що враждебно, ко­ето - сти­му­ли­ра­но от не­доста­тъч­ния его­изъм - ис­ка да нах­луе вът­ре в него.

Ето как пос­те­пен­но нав­ли­за­ме в дъл­бо­ки­те тай­ни на ду­шев­ни­те изживявания. Ако чо­век за­си­ли сво­ите ан­ти­патии до та­ка­ва степен, че ги из­не­се и го­ре в своя бу­ден живот, то­га­ва ста­ва така, че тези, „антипатизиращи" сили ус­пя­ват да зав­ла­де­ят не­го­во­то ас­т­рал­но тяло. Астралното тя­ло на чо­ве­ка се из­пъл­ва с антипатии. И то­га­ва ас­т­рал­но­то тя­ло за­поч­ва да раз­п­рос­т­ра­ня­ва ан­ти­па­ти­ите око­ло се­бе си ка­то един вид абнормна, дис­хар­мо­нична аура. Но та­ка лес­но мо­же да се случи, що­то то­зи чо­век да срещ­не хо­ра или свои близки, към ко­ито пре­ди е бил съв­сем неутрален, а се­га - за­бе­ле­же­те то­ва - той за­поч­ва да ги въз­п­ри­ема с не­оп­ре­де­ли­ма антипатия; за­почва да въз­п­ри­ема с ан­ти­па­тия до­ри и хора, ко­ито сил­но обича. Така на­ми­рат обяс­не­ни­ето си и всич­ки раз­но­виднос­ти на пър­вич­на­та на­луд­ност за преследване. Ако ан­ти­па­тич­ни­те чув­с­т­ва ос­та­ват не­раз­би­ра­еми и не­из­ве­ди­ми от външ­на­та среда, из­точ­ни­кът им тряб­ва да се тър­си в мо­гъ­щи­те и не­удър­жи­ми ан­ти­па­тии на душата, с дру­ги ду­ми - в пре­ко­мер­но­то на­рас­т­ва­не на еди­ния по­люс от ду­шев­ния живот, ко­ето се осъ­щес­т­вя­ва на­й-­ве­че по време на сън.

Да, ако ан­ти­па­ти­ите на­рас­нат прекомерно, то­га­ва чо­век се пре­пъл­ва с не­на­вист към це­лия свят, ста­ва враг на целия свят. Тази ми­ро­ва не­на­вист мо­же да се раз­ши­ря­ва до ужа­ся­ва­щи размери. И ця­ла­та педагогика, всич­ки­те соци­ал­ни въз­дейс­т­вия тряб­ва да си пос­та­вят ­за цел не­до­пус­ка­не­то на по­доб­на ненавист! Но по­мис­ле­те си сами, че от ед­на стра­на всич­ко онова, ко­ето на­пи­ра та­ка сти­хий­но от тайн­с­т­ве­ни­те дъл­би­ни на чо­веш­кия характер, пре­рас­т­ва в един кло­ко­чещ егоизъм, от кой­то из­ник­ват всич­ки раз­но­вид­нос­ти на на­луд­нос­т­та за преследване; но от дру­га стра­на в то­зи кло­ко­чещ его­изъм дейс­т­ву­ва и спя­ща­та съ­зи­да­тел­на воля, ко­ято съ­нят скри­ва от нас! Ние прос­то не сме в със­то­яние да раз­бе­рем как на­ши­те крайници, как це­ли­ят ни ор­га­ни­зъм е про­ник­нат от та­зи вът­реш­на и спя­ща воля. Само ня­кои от­дел­ни и стран­ни съ­ни­ща мо­гат да на­со­чат чо­веш­ко­то съз­на­ние към она­зи воля, ко­ято пул­си­ра в на­шия ор­га­ни­зъм по вре­ме на съня. За обик­но­ве­но­то съз­на­ние - как­то помни­те от дру­ги­те лек­ции - тя ле­жи зад пра­га на ду­хов­ния свят. И този, кой­то ус­пее да вник­не в това, той мо­же ве­че да раз­би­ра и всичко, ко­ето тлас­ка чо­ве­ка към под­лос­т­та и злото. Една от дъл­бо­ки­те тай­ни на жи­во­та е вло­же­на тък­мо в това, че ние пос­ти­га­ме урав­но­ве­ся­ва­не­то на на­ши­те би­оло­гич­ни про­це­си с по­мощ­та на оне­зи сили, ко­ито - ако би­ха би­ли ов­ла­дени от съз­на­ни­ето - щя­ха да пре­вър­нат чо­ве­ка в злодей, в ин­с­т­ру­мент на злото.

Скъпи мои приятели, ни­що на то­зи свят - са­мо по се­бе си - не е доб­ро или зло. Радикалното зло, ко­ето нах­лува в съз­на­тел­ния живот, е нещо, ко­ето - упот­ре­бе­но на пра­вил­но­то място, а имен­но по вре­ме на на­шия сън - дейс­т­ву­ва ка­то съ­вър­шен ре­гу­ла­тор на би­оло­гич­ни­те про­це­си и на из­раз­ход­ва­ни­те жиз­не­ни сили. И ако се за пи­та­те за ис­тин­с­ка­та същ­ност на енергията, ко­ято въз­с­та­но­вя­ва из­раз­ход­ва­ни­те жиз­не­ни сили, Вие тряб­ва да заявите: Това е злото! На то­зи свят зло­то има сво­ите задачи. Дори ако с по­мощ­та на оп­ре­де­ле­но ду­хов­но обу­чение хо­ра­та сти­гат до те­зи не­ща - нас­ко­ро под­чер­тах това, ма­кар и от дру­га глед­на точ­ка - те са­мо ще пот­върдят стро­го лич­на­та опит­ност на древ­ния окул­тен кандидат, кой­то казваше: Да, те­зи не­ща всъщ­ност не мо­гат да бъ­дат окачествени, за­що­то „грях на устата, ко­ято ги изговаря, грях на ухото, ко­ето ги чува". Обаче чо­ве­кът трябва да знае, че жи­во­тът е един опа­сен процес, кой­то го зас­т­ра­ша­ва не­пос­ред­с­т­ве­но и лично, и че в ше­мет­ни­те без­д­ни на живота, ка­то ед­на сила, чи­ято упот­ре­ба е бе­зус­лов­но необходима, пул­си­ра имен­но злото!

_________________
"Нека никога не те е грижа за лъжите, а търси винаги мира в истината"
антр.лекар д-р Фр.Келер към мен, за мен


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Иди на:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Хостинг и Домейни